" LIDER PROJEKT

ENERGETSKA OBNOVA VIĹ ESTAMBENIH ZGRADA

Natječaj Energetska obnova višestambenih zgrada namijenjen je energetskoj obnovi višestambenih zgrada
s ciljem postizanja energetskih ušteda. U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je zgrada koja kumulativno
ispunjava sljedeće uvjete:

• najmanje 66% ukupne korisne površine* iste koristi se za stanovanje;
• ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
• njome upravlja upravitelj zgrade;
• jedinstvena je arhitektonska cjelina**;
• nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

• ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade;
• upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Prihvatljive aktivnosti su:

• Izrada projektne dokumentacije (sufinancirano 85 %): izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih
  elaborata, energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije
  provedene energetske obnove, upravljanje projektom te informiranje i vidljivost;
• Izvođenje radova, stručni nadzor nad radovima i izrada završnih izvješća i certifikata (sufinancirano 60 %): postavljanje
  nove ovojnice zgrade, ugradnja novog visokouÄŤinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili
  poboljšanje postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode visokouÄŤinkovitim sustavom, zamjena unutarnje rasvjete
  zajedniÄŤkih prostora uÄŤinkovitijom, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije za pripremu potrošne tople vode,
  dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu, struÄŤni nadzor graÄ‘enja, energetski pregled zgrade, izrada izvješća
  o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove.

LIDER PROJEKT d.o.o. nudi Vam uslugu:

• Izrada projektne aplikacije u sustavu eFondovi - 5.000,00 HRK
• Provedba projekta (upravljanje i administracija) - 15.000,00 HRK
• PromidĹľba i vidljivost - 10.000,00 HRK
• Izrada energetskog certifikata

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:

Tel: +385 95 510 66 78, e-mail: info@lider-projekt.com